Dotacje

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje przedsiębiorcom pomoc w pozyskaniu  dotacji na rozwój kwalifikacji swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem projektów dofinansowanych z KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. W 2017 roku środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

w przypadku mikroprzedsiębiorstw:

 • 100 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

w przypadku pozostałych przedsiębiorstw:

 • 80 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców przygotowała szereg szkoleń dedykowanych, mających na celu podniesienie kwalifikacji pracodawców oraz ich pracowników. Nasze szkolenia skupiają się na wiedzy oraz umiejętnościach, które pozwalają na efektywne:

 • nabycie umiejętności w zakresie korzystania z dostępnych źródeł finansowania inwestycji,
 • podnoszenie konkurencyjności firmy,
 • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod promocji i marketingu.

Przedstawiciele Fifteen spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomogą Państwu przygotować wniosek oraz niezbędne dokumenty na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

FUNDUSZE UNIJNE

Oferujemy Państwu  pomoc w pozyskaniu dotacji z funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy  finansowej na lata 2014-2020. Proponujemy kompleksowe wsparcie  koncepcyjne, merytoryczne, jak i  analizę potencjału finansowego Państwa firmy. Wyznaczymy strategię pozyskania środków z UE, wskażemy optymalne źródła finansowania, skonstruujemy biznes plany lub studium wykonalności inwestycji, przygotujemy wniosek aplikacyjny, doradzimy w trakcie kompletowania dokumentacji technicznej projektu. Po otrzymaniu przez Państwa firmę  środków w ramach funduszy UE proponujemy usługę wsparcia zarządzania projektem w postaci:  nadanie kształtu i kierunku projektu zgodnie z jego celami, konstrukcji wniosków o płatność i rozliczanie inwestycji, monitoring rzeczowy i finansowy projektu, nadzór nad dokumentacją projektu, przygotowanie  do  kontroli ze strony Instytucji Pośredniczących i Instytucji I i II stopnia oraz UOKiK (sprawozdania z pozyskanej pomocy publicznej), ostateczne rozliczenie i zamknięcie dotacji.

Nasza precyzja oraz dbałość o szczegóły trakcie pozyskiwania dotacji z udziałem środków z UE zapewnią Państwu pełen komfort w trakcie procesu aplikacji o fundusze.

NOWA PERSPEKTYWA 2014-2020

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na m.in.:

 • działalność badawczo-rozwojową,
 • rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych,
 • rozwój firmy przez rozszerzenie oferty o innowacyjne produkty i usługi,
 • uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji swoich pracowników,

w ramach następujących Programów Operacyjnych:

 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Inteligentny Rozwój
 • Program Polska Cyfrowa
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Polska Wschodnia
 • Program Pomoc Techniczna

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy kompleksowe usługi począwszy od analizy planów inwestycyjnych, po przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie projektu.