Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jest certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
Digital Europe.

Certyfikacja

Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP 1.0 oraz najnowszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

European Digital Certificate to egzamin dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, który weryfikuje kompetencje cyfrowe uczestnika. Egzamin jest zgodny z Europejską Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0, które zawierają 21 kompetencji ramowych, zgrupowanych w pięciu obszarach:

Moduł 1: Umiejętność korzystania z informacji i z danych

Kompetencje ramowe:

Moduł 2: Komunikacja i współpraca

Kompetencje ramowe:

Moduł 3: Tworzenie treści cyfrowych

Kompetencje ramowe:

Moduł 4: Bezpieczeństwo

Kompetencje ramowe:

Moduł 5: Rozwiązywanie problemów

Kompetencje ramowe:

  • Rozwiązywanie problemów technicznych;
  • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów;
  • Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych;
  • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Pełny egzamin European Digital Certificate składa się z pięciu modułów, które odpowiadają poszczególnym ramom kompetencji cyfrowych. Każdy moduł egzaminacyjny składa się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. W ramach pojedynczego egzaminu zostaje zweryfikowany co najmniej jeden obszar kompetencji na jednym z trzech poziomów zaawansowania. Czas przeznaczony na każdy moduł to 25 minut.

Egzamin European Digital Certificate sprawdza wszystkie 21 kompetencji ramowych.

Przebieg egzaminu

System egzaminacyjny European Digital Certificate ma formę platformy internetowej która dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Po zarejestrowaniu się uczestnik zostaje automatycznie zalogowany na platformie egzaminacyjnej European Digital Certificate. Przystępując do egzaminu, uczestnik wprowadza numer egzaminatora oraz indywidualny numer sesji egzaminacyjnej, które przekazuje mu egzaminator.

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić bezpośrednio po zakończeniu sesji. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe.

Zalety certyfikacji DIGITAL EUROPE

  • standaryzacja – egzaminy zostały tak skonstruowane, by weryfikować kompetencje zdefiniowane w ramie DIGCOMP oraz jej aktualizacji DIGCOMP 2.0, dzięki temu zestawy egzaminacyjne są dostosowane do wszystkich programów nauczania szkoleń zgodnych z Ramą DIGCOMP.
  • uniwersalność – zestawy egzaminacyjne tworzone są wedle ściśle określonych norm i oparte o treści Ramy DIGCOMP, dzięki temu opisane efekty kształcenia European Digital Certificate mogą być stosowane jako baza do tworzenia programów szkoleniowych do szkoleń TIK.
  • obiektywność – egzaminy European Digital Certificate są platformy egzaminacyjnej, która losowo tworzy zestawy egzaminacyjne oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Uniemożliwia to nieuczciwe podejście do egzaminu.
  • aktualizacja – wiedza z zakresu cyfrowych umiejętności tak często się zmienia, że wymaga od nas bieżącej aktualizacji treści zarówno programów jak i egzaminów, po to aby egzaminowana wiedza była jak najbardziej przydatna w praktyce. Dlatego już wdrożyliśmy unowocześnione standardy Ramy DIGCOMP 2.0 aby przekazywana wiedza nadążała za realnymi potrzebami użytkowników.
  • walidacja – egzaminy w standardzie Digital Europe zostały opracowane jako zewnętrzne narzędzie do weryfikacji wiedzy z zakresu obsługi komputera, które działa niezależnie od instytucji szkoleniowych w myśl Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
de_certyfikat